Zdravice

NO-IMAGE
| Datum: 31. 12. 2017

Vážení přátelé rybáři, v čase předvánočním a časově přetíženém období roku bychom Vás rádi pozdravili, popřáli Vám klidné, byť v letošním roce krátké, vánoční svátky, zasloužený odpočinek v rodinných kruzích

Vážení přátelé rybáři,

v čase předvánočním a časově přetíženém období roku bychom Vás rádi pozdravili, popřáli
Vám klidné, byť v letošním roce krátké, vánoční svátky, zasloužený odpočinek v rodinných kruzích
a zároveň bychom Vás rádi potěšili krátkými informacemi, důležitými pro nadcházející rybářskou
sezónu.

Všichni jste s napětím očekávali, jakým způsobem dokáže vedení organizace vyřešit
dlouholetou, neřešenou a odkládanou situaci soužití na revíru 411 112 – pískovna Veselá mezi
MO a panem Ladislavem Laurynem, která po několik let zatěžovala svými jednotlivými
schválnostmi obou stran užívání revíru a zejména pak klid na dobrý odpočinek a kazila tak
mnohým z nás potěšení z pobytu na tomto jedinečném místě. Tyto vleklé spory ztížily a zhoršily
kulturu rybaření, ale především zavdaly nejistotě a černým scénářům ohledně našeho působení na
revíru. Situace byla velmi vyhrocená a komplikovaná. O tomto svědčil i fakt, že ani státní správa si
leckdy nevěděla s řešením komplikovaných situací rady. Jak jste si odhlasovali na mimořádné i na
výroční členské schůzi byl současný výbor organizace Vámi pověřen k vyjednávání, stabilizaci
situace a případnému nákupu zájmových pozemků. To mělo přinést uklidnění situace a záruku, že
uvedený revír zůstane i nadále v našem vlivu a správě. Celé jednání provázela nejen nervozita
členské základny, ale i hostů, kteří na našem jedinečném revíru rybaří.
Nyní Vám však již mohu konečně s radostí oznámit, že po dvouletém aktivním vyjednávání
ohledně řešení situace, které nebralo konce, bylo poznamenáno minulostí a mnohokrát bylo
ukončeno patovými situacemi, došlo v závěru roku k uspokojivému zvratu situace a definitivnímu
vyřešení celého problému. Naše organizace odkoupila zájmové pozemky a nyní je již podán návrh
na vklad do katastru nemovitostí a zápisem se MO stává většinovým vlastníkem celého revíru.
Zejména pak došlo k závazné písemné dohodě o užívání prostoru pískovny ve Veselé mezi
sousedem panem Laurynem a naší organizací. Doufáme, že tím byly především položeny základní
kameny s rozumně nastavenými podmínkami pro vzájemně klidné sousedské soužití s tolerancí
obou stran k majetkovým a zejména k vykonávaným činnostem obou stran. Na vyřešení sporu
mají zásluhu především pověření členové výboru, ale opětovné poděkování patří i Středočeskému
územnímu svazu ČRS v čele s jeho předsedou panem Dušanem Hýbnerem. ČRS SÚS naší
organizaci poskytl za výjimečných podmínek nemalou finanční půjčku na nákup zmíněných
pozemků. Vyřešení vleklého sporu je tak největším vánočním dárkem pro naše členy i hostující
rybáře. Do nadcházející sezóny přináší řadu nových možností, jak dosáhnout společného cíle,
kterým je zatraktivnění revíru. Jedná se například o zpřístupnění zadních částí revíru motorovým
vozidlům pro všechny rybáře, možnosti vícedenního rybaření s možností využití nonstop lovu ve
vybraných termínech. Pokud docílíme kvalitního zarybnění, tak zde máme rybářský revír, který by
nám mohli i v komerčním pojetí rybaření leckde závidět.
Vedení organizace zároveň musí uznat, že i přes vzájemně rozdílný a odlišný pohled rybářů
a pana Lauryna na užívání lokality, se podařilo najít rozumově akceptovatelný způsob jednání se
zájmem obou stran v konstruktivním vyřešení letitého vzájemného nepochopení. V daném případě
je třeba uznat i konečnou ochotu pana Lauryna všechny spory v dané lokalitě dále neprohlubovat
a definitivně tyto spory ukončit.

Nelze vše vidět jen ve světle jednoho pozitivně dosaženého dílčího cíle, kterým byl odkup
pozemků, ale je potřebné si uvědomit, že zakoupením pozemků vznikl pro organizaci i obrovský
finanční závazek, který s námi nyní nějaký čas bude soupeřit. Udržení revíru bylo realizováno na
základě požadavku členské základny a tedy nyní, když cíle bylo dosaženo, musí každý z členů
organizace přijmout svůj podíl zodpovědnosti na tomto kolektivním rozhodnutí. Pro následující
roky je nezbytné, aby každý člen organizaci nezištně pomohl udělat, co je v jeho silách a podal tak
osobním přístupem organizaci pomocnou ruku. Každá Vaše snaha bude velmi ceněna a vítána,
přestože se bude jednat pouze o „slovní ocenění“, tedy pro někoho ekonomicky nezhodnotitelné,
což je již téměř nepředstavitelná představa některých lidí v dnešní komerčně nastavené době. Pro
nás ostatní, kteří nezištně přijmou dobrý pocit z poctivě odvedené práce, je tou nejlepší odměnou
pocit, že i dnes lze vytvořit příjemnou lokalitu v přírodě a kolem vody i pro ostatní. Nečekejte však,
že Vás někdo osloví nebo bude prosit a přemlouvat, spoléháme zejména na Vaši aktivitu a budete
vítáni, když nám půjdete naproti a pomůžete nám. V době ročního bilancování jděte k našim
revírům, rozhlédněte se a popřemýšlejte, co by se dalo pro organizaci vykonat, a přijďte Váš
nápad realizovat. Vzhledem k vysoké pracovitosti pouze menší části z celého počtu členů
organizace se opravdu bude hodit každá efektivní pomoc.
Pokud bychom se krátce ohlédli za rokem 2017, tak musím říci, že jsem jako člen výboru
velmi spokojen. Nejen vyjednávání o Veselé nás stálo velké množství sil. Pro členskou základnu
bylo zajištěno zejména kvalitní a pestré rybaření, ale i velké množství sportovních a kulturních
akcí. Z mnohých lze tak připomenout zdařilý rybářský ples, několik rybářských závodů, dětský
rybářský den pro základní školy či dvojice členských schůzí. Dalšími akcemi, kde byla naše
organizace a činnost našich členů úspěšně prezentována, byl nejen červnový Dětský sportovní den
na hřišti, ale i podzimní jarmark nazvaný Sousedské slavnosti. Zde jsme naši prezentaci vylepšili
zajištěním pohoštění ve formě uzených a grilovaných pstruhů. Zejména toto kulinářské doplnění
prezentačního stánku rybářů velmi zatraktivnilo návštěvu a zájem účastníků o naši organizaci.
Bohužel musíme také přiznat, že nám již nestačili síly, a to jak v podobě zejména financování, tak i
v podobě personálního zajištění při účasti na tradičních vánočních trzích, kde bychom již pouze
nedůstojně improvizovali, a proto vedení organizace raději od prezentace v letošním roce
ustoupilo, přestože jsme si byli všichni vědomi, že budeme čelit kritice.

Poslední velmi úspěšnou akcí letošního roku byl vánoční prodej živých ryb v sídle
organizace, který se jak po stránce organizační, tak po stránce ekonomické velice vydařil. Vánoční
atmosféra byla příjemně doplněna reprodukcí vánočních koled, ale i podáváním vánočních teplých
nápojů.
Děkujeme zejména zákazníkům, kteří nás podpořili tím, že si vánoční rybu zakoupili právě u
nás a ne u ostatních komerčních prodejců, neboť velmi výraznou měrou nám tak přispěli na další
činnost organizace.

Poděkování patří i vedení města Mnichova Hradiště, včetně jeho nemalé části zaměstnanců
výkonné administrativy, kteří naši činnost podporují.
Doufáme, že v následujících letech i zástupci rady města zohlední naši vykonanou práci pro
město, spolupráci s městem na městem pořádaných akcí a zohlední přínos této naší práce
v navýšení dotačních prostředků, abychom se alespoň přiblížili čerpanými prostředky k ostatním
společenským a sportovním organizacím, které v současné době oproti naší organizaci čerpají
z dotačních programů násobky hodnot příspěvků, přestože v mnohých případech nedosahují jejich
členské základny ani zlomku počtu našich členů a při prezentaci při společenských akcích se naší
práci ani nepřibližují.
Velké poděkování patří i našim přátelům z řad sponzorů, podporovatelů a Vám všem, kteří
jste se, byť nepatrnou částkou, hmotným darem nebo pomocí, zasloužili při rozvoji zájmů naší
organizace.

I v roce nadcházejícím budeme pokračovat v plnění úkolů ve prospěch naší organizace.
Musíme provést finanční stabilizaci organizace, pokračovat ve výchově mládeže, konání rybářských
akcí a správě revírů. V současné době nás trápí především problémy v personálním zajištění
jednotlivých akcí. Jak jsem již zmínil, je tedy nutné probudit k větší aktivitě širší okruh členské
základy. Nadále musíme posilovat postavení naší organizace v „politice zájmových spolků“, na
kterých závisí zejména možnost pořádat více akcí pro veřejnost a děti. Vzhledem k bohaté tradici
naší organizace, početnosti členské základy a velkému výčtu činností patříme k největším
zájmovým spolkům regionu a zcela jistě máme právo se ucházet o pozornost.

Závěrem bych chtěl velmi poděkovat členům výboru, členům odborů organizace i všem
řádným členům. Poděkování jistě patří i rodinám našich členů, kteří tolerují vložený čas a úsilí do
organizace na úkor svých zájmů.

Do nadcházejících vánočních svátků a nového roku Vám přejeme pevné zdraví, hodně
pohody a mnoho osobních i rybářských úspěchů. Odpočiňte si a načerpejte mnoho sil do
nadcházejícího roku. Těšíme se na Vás na výroční členské schůzi a všech pro Vás plánovaných
akcích.

Petrův zdar.
Za výbor MO MH :
jednatel Bc. Aleš Langr

Copyright © 2018 Tomáš Nohynek ml. - ČRS MO Mnichovo Hradiště / Kontaktujte nás